Pogoji storitve

§ 1 Veljavnost, opredelitev pojmov

(1) Check Handels GmbH, Marktstraße 8, 9130 Poggersdorf, Avstrija (v nadaljevanju: “mi” ali “Center za prikolice”) upravlja spletno trgovino z blagom na spletni strani https://www.xn--das-anhngerzentrum-rtb.at. Naslednji splošni pogoji veljajo za vse storitve med nami in našimi strankami (v nadaljevanju: »kupec« ali »vi«) v različici, ki velja v času naročila, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

(2) Potrošnik v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih ni mogoče pripisati niti njeni komercialni niti samostojni poklicni dejavnosti. “Podjetnik” je fizična ali pravna oseba ali poslovno sposobna družba, ki pri sklenitvi pravnega posla deluje pri opravljanju svoje komercialne ali samostojne poklicne dejavnosti, pri čemer je poslovno sposobna družba družba, ki je opremljena z sposobnost pridobivanja pravic in prevzemanja obveznosti .

§ 2 Sklenitev pogodbe, hramba besedila pogodbe

(1) Za naročila preko naše spletne trgovine na https://www.xn--das-anhngerzentrum-rtb.at veljajo naslednji predpisi o sklenitvi pogodbe.

(2) Naše predstavitve izdelkov na internetu so nezavezujoče in niso zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe.

(3) Ob prejemu naročila v naši spletni trgovini veljajo naslednji predpisi: Kupec odda zavezujočo pogodbeno ponudbo tako, da uspešno opravi postopek naročanja, ki je na voljo v naši spletni trgovini. Naročilo se izvede v naslednjih korakih:

  1. izbor želenega blaga,
  2. Dodajanje izdelkov s klikom na ustrezen gumb (npr. “Dodaj v košarico”, “V nakupovalno vrečko” ali podobno),
  3. preverjanje podatkov v nakupovalnem vozičku,
  4. Priklic pregleda naročila s klikom na ustrezen gumb (npr. “Nadaljuj na blagajno”, “Nadaljuj na plačilo”, “Na pregled naročila” ali podobno),
  5. Vnos/preverjanje naslova in kontaktnih podatkov, izbira načina plačila, potrditev pogojev in politike odpovedi,
  6. Zaključek naročila s klikom na gumb “Kupi zdaj”. To predstavlja vaše zavezujoče naročilo.
  7. Po oddaji naročila vam bomo poslali avtomatsko potrditev naročila, ki še ne predstavlja pogodbe. Pogodba je sklenjena, ko vaše naročilo izrecno sprejmemo v roku 5 delovnih dni po ločeni e-pošti.

(4) V primeru sklenitve pogodbe se pogodba sklene z družbo Check Handels GmbH, Marktstraße 8, 9130 Poggersdorf, Avstrija.

(5) Pred naročilom lahko pogodbene podatke natisnete ali shranite v elektronski obliki s funkcijo tiskanja brskalnika. Obdelava naročila in posredovanje vseh podatkov, potrebnih v zvezi s sklenitvijo pogodbe, zlasti podatkov o naročilu, pogojev in politike preklica, poteka po e-pošti po oddaji naročila, deloma samodejno. . Besedila pogodbe po sklenitvi pogodbe ne shranjujemo.

(6) Napake pri vnosu je mogoče popraviti z običajnimi funkcijami tipkovnice, miške in brskalnika (npr. »gumb za nazaj« v brskalniku). Popravimo jih lahko tudi tako, da predčasno prekinemo postopek naročanja, zapremo okno brskalnika in postopek ponovimo.

(7) Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, zahtevanih v zvezi s sklenitvijo pogodbe, je delno avtomatizirana po elektronski pošti ali telefonu. Zato morate zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ste nam ga navedli, pravilen, da je prejemanje e-pošte tehnično zagotovljeno in še posebej, da ga filtri SPAM ne preprečujejo.

(8) Kupoprodajna pogodba za blago je sklenjena le, ko izrecno izjavimo, da sprejmemo nakupno ponudbo (potrdilo naročila) ali ko vam blago pošljemo – brez predhodne izrecne izjave o prevzemu.

§ 3 Predmet pogodbe in bistvene lastnosti izdelkov

(1) V naši spletni trgovini je predmet pogodbe:

  1. Prodaja blaga. Ponujeno blago lahko najdete na naših straneh s članki.

(2) Glavne značilnosti blaga so navedene v opisu artikla.

(3) Za prodajo digitalnih izdelkov veljajo omejitve, ki izhajajo iz opisa izdelka ali kako drugače izhajajo iz okoliščin, zlasti glede zahtev strojne in/ali programske opreme za ciljno okolje. Če ni izrecno drugače dogovorjeno, je predmet pogodbe samo zasebna in komercialna uporaba izdelkov brez pravice do nadaljnje prodaje ali podlicenciranja.

§4 Cene, stroški pošiljanja in dostava

(1) Cene, navedene v posameznih ponudbah, kot tudi stroški pošiljanja so skupne cene in vključujejo vse sestavine cene, vključno z vsemi veljavnimi davki.

(2) Ustrezno kupnino je treba plačati pred dostavo izdelka (plačilo vnaprej), razen če izrecno ponudimo nakup na račun. Načini plačila, ki so vam na voljo, so prikazani pod ustrezno označenim gumbom v spletni trgovini ali v ustrezni ponudbi. Če ni drugače navedeno za posamezne načine plačila, so plačilni zahtevki zapadli v plačilo takoj.

Vsa plačila morajo biti izvedena neposredno prodajalcu, vsa plačila zastopnikom ali drugim osebam so na odgovornost plačnika. Čeki in katera koli druga plačilna sredstva so sprejeta samo kot plačilo, ne namesto izvedbe.

(3) Poleg navedenih cen lahko za dostavo izdelkov veljajo tudi stroški pošiljanja, razen če je za posamezen artikel izkazano brez stroškov pošiljanja. Stroški pošiljanja vam bodo jasno sporočeni na ponudbah, po možnosti v sistemu nakupovalnega vozička in na pregledu naročil.

(4) Če v opisu izdelka ni drugače navedeno ali vam drugače sporočimo po telefonu ali e-pošti, so vsi ponujeni izdelki pripravljeni za takojšnjo odpremo.

(5) Odločilne so cene, navedene v potrditvi naročila prodajalca.

(6) Za pogodbo o popustu ali rabatu je potrebna pisna potrditev.

(7) Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen v okviru znižanja ali povečanja stroškov po sklenitvi pogodbe zaradi »kolektivnih pogodb« ali bistvenih sprememb cen. Prodajalec bo to kupcu na zahtevo dokazal. Vse pomožne dajatve, javne dajatve, pa tudi morebitne nove davke, prevoznine ipd. ali njihova povečanja, s katerimi se neposredno ali posredno vpliva ali obdavči dobava, krije kupec, razen če temu nasprotujejo obvezne zakonske določbe.

(8) Cene, navedene v ponudbi prodajalca, veljajo pod pogojem, da podatki o naročilu, na katerih temelji ponudba, ostanejo nespremenjeni in jih prodajalec pisno potrdi.

(9) Morebitne napake v ceni zaradi napačnih nepravilnih vnosov ali napak v programski opremi bodo preklicale prizadeto naročilo. V tem primeru bo prodajalec kupca takoj obvestil, najkasneje pa v 48 urah.

§ 5 Pravica do pridržanja, pridržanje lastninske pravice

(1) Pridržajno pravico lahko uveljavljate le, če gre za terjatve iz istega pogodbenega razmerja.

(2) Blago ostane v naši lasti, dokler kupnina ni v celoti plačana.

(3) Uveljavljanje pridržka lastninske pravice se šteje za odstop od pogodbe le, če prodajalec to izrecno pisno izjavi. Prodajalec si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, če je vložen zahtevek za insolventnost. Kupec je dolžan izročiti vse dostavljene artikle pred začetkom stečajnega postopka.

(4) Lahko se zgodi, da so nekateri izdelki, navedeni na naši spletni strani, zaradi tipkarske napake napačno ocenjeni. Glede na to si pridržujemo pravico, da že potrjena naročila delno ali v celoti zavrnemo. Če je bila kupnina izdelka plačana vnaprej, vam bomo ustrezen znesek vrnili v 5 delovnih dneh.

§ 6 Pravica do odstopa

Kot potrošnik imate pravico do odstopa. To temelji na naši politiki odpovedi .

§ 7 Odgovornost

(1) Ob upoštevanju naslednjih izjem je naša odgovornost za pogodbene kršitve dolžnosti in za odškodninska dejanja omejena na namen ali hudo malomarnost.

(2) V primeru rahle malomarnosti smo neomejeno odgovorni v primeru poškodbe življenja, telesa ali zdravja ali v primeru kršitve bistvene pogodbene obveznosti. Če zamujamo s storitvijo zaradi rahle malomarnosti, če je storitev postala nemogoča ali če smo kršili bistveno pogodbeno obveznost, je odgovornost za premoženjsko škodo in finančne izgube, ki jih je mogoče pripisati temu, omejena na predvidljivo škodo, značilno za pogodbo . Bistvena pogodbena obveznost je tista, katere izpolnitev omogoča predvsem pravilno izvedbo pogodbe, katere kršitev ogroža doseganje namena pogodbe in na katere izpolnjevanje se lahko redno zanesete. To vključuje zlasti našo obveznost ukrepanja in izpolnjevanja pogodbeno dolgovane storitve, ki je opisana v § 3.

§ 8 Pogodbeni jezik

Kot pogodbeni jezik bo na voljo izključno nemščina.

§ 9 Garancija

(1) Garancija temelji na zakonskih določilih.

(2) Za podjetnike je garancijski rok za dostavljene artikle 12 mesecev.

(3) Kot potrošnik ste naprošeni, da izdelek/digitalno blago ali opravljeno storitev takoj po izpolnitvi pogodbe preverite glede popolnosti, očitnih napak in poškodb pri transportu ter nas in prevoznika o morebitnih reklamacijah obvestite v najkrajšem možnem času. . Če tega ne upoštevate, to seveda ne bo vplivalo na vaše zakonsko določene garancijske zahtevke.

§ 10 Dostava

Pri poslih s podjetji je obveznost dostave predmet pravilne ali pravočasne dostave sebi, razen če je za napačno ali zamudno dostavo kriv prodajalec.

Dobavni roki in datumi so dogovorjeni le kot približni, razen če je prodajalec izrecno dal pisno zavezo kot zavezujočo. Dobavni rok začne teči z dnem prevzema naročila oziroma s prejemom potrditve naročila, vendar ne pred popolno razjasnitvijo vseh podrobnosti izvedbe in pravočasno izpolnitvijo vseh obveznosti kupca, kot je plačilo akontacije v skladu s III. aE Fiksne transakcije so izključene. V primeru prodaje franko tovarna so roki in datumi dobave izpolnjeni, če blago zapusti tovarno v roku dobave ali na datum dobave. Šteje se, da je dobavni rok izpolnjen s pravočasnim obvestilom o pripravljenosti za odpremo, če odprema ni mogoča brez krivde prodajalca. Dobavni rok se ustrezno podaljša v primeru višje sile, delovnih sporov, nemirov, uradnih ukrepov, neuspeha dobav od dobaviteljev in drugih nepredvidljivih, neizogibnih in resnih dogodkov v času motnje. Dogovorjeni dobavni rok se – brez poseganja v pravice prodajalca, ki izhajajo iz kupčeve zamude – podaljša za obdobje, v katerem kupec zamuja s svojimi obveznostmi iz te ali katere koli druge pogodbe. Iztek določenih dobavnih rokov/datumov ne odvezuje kupca, ki želi odstopiti od pogodbe ali zahtevati odškodnino za neizpolnitev, od določitve razumnega podaljšanega roka, običajno štirih tednov, za opravljanje storitve in od izjave, da storitev bo opravljena po izteku roka bo zavrnjen. Če je prodajalec le rahla malomarnost, je odškodnina omejena na dodatne izdatke za nakup ali zamenjavo kritja. Za pogodbe s podjetniki so izključeni odškodninski zahtevki zaradi neizpolnitve ali zamude. Stranka ne sme zavrniti delnih dobav.

Prevoza in vse druge embalaže v skladu z odlokom o embalaži prodajalec ne prevzema nazaj. Kupec mora na lastne stroške zagotoviti ustrezno odstranitev embalaže.

§ 11 Pogoji sprejema

Če kupec odstopi od pogodbe po sklenitvi pogodbe in preden je izdelek izdelan, ima prodajalec pravico zahtevati 15 % kupnine kot odškodninski znesek, pri čemer ostane pravica do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, ki presegajo to vrednost. rezervirano. Če kupec odstopi od pogodbe po sklenitvi pogodbe in v času izdelave izdelkov, je prodajalec upravičen kot odškodnino zahtevati 20 % kupnine; v primeru izdelkov po meri ali posebnih vozil, znesek odškodnine znaša najmanj 50 % kupnine, pri čemer si pridržujemo pravico do uveljavljanja zahtevka nad to nadaljnjo škodo.

§ 12 Garancija

(1) Za kakovost predelanega materiala, konstrukcijo in izvedbo kupljenega izdelka prodajalec prvemu kupcu zagotovi garancijo za obdobje 24 mesecev od prenosa tveganja za novo izdelane avtoprikolice do 3,5 tone, in za novo izdelane prikolice Za prikolice s stisnjenimi zračnimi zavorami je garancija 12 mesecev od prenosa tveganja. V primeru rabljenih izdelkov, razstavnih vozil, demonstracijskih vozil ali ugodnih tržnih ponudb je vsaka garancija izključena, če je kupec trgovec ali pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava. V primeru potrošnikov kot prvega kupca veljajo zakonski predpisi.

(2) Reklamacije ali napake zaradi prepoznavne, nepopolne in napačne dostave ali morebitne poškodbe pri transportu je treba pisno zaznati na nakladnici/CMR takoj, najkasneje po prejemu blaga, o čemer je treba pisno obvestiti prodajalca. Napake, ki jih v tem roku ni mogoče odkriti niti z najbolj natančnim pregledom, je treba takoj po odkritju pisno prijaviti. §§ 377, 378 HGB ostanejo nespremenjeni v primeru medsebojnih trgovinskih poslov med trgovci. Zahtevke v zvezi z garancijo je treba prijaviti na prodajalčevem ustreznem obrazcu za poročanje.

V primeru utemeljenih reklamacij je prodajalec prvotno dolžan odpraviti napako (maks. 3 poskusi) in/ali zagotoviti nadomestno dostavo, razen drugih reklamacij. Če je napaka odpravljena, je prodajalec dolžan nositi stroške, potrebne za odpravo napake, predvsem stroške dela in materiala. Kupčevi stroški prevoza do/od kraja izvedbe niso kriti. Kupec je dolžan pokvarjene dele vrniti prodajalcu oziroma dovoliti prodajalcu, da jih prevzame.

(3) V primeru zamude, opustitve ali neuspešnega popravka (največ 3 poskusi) ali nadomestne dostave lahko kupec zahteva znižanje plačila ali odstopi od pogodbe. Za nadomestno dostavo in popravilo velja enaka garancija kot za originalni dobavni artikel. Tehnično povzročene spremembe v konstrukciji ali obliki, kot tudi odstopanja v barvi ali odtenku, ne predstavljajo napak, če so za kupca razumne ob upoštevanju interesov prodajalca.

Reklamacije za napake načeloma ne obstajajo v primeru le neznatnih odstopanj od dogovorjene kakovosti, v primeru le neznatne poslabšanja uporabnosti, v primeru neupoštevanja predpisanih vzdrževalnih intervalov ali neupoštevanja servisnih intervalov, v primeru naravne obrabe ali poškodb, ki nastanejo po prenosu tveganja zaradi nepravilnega ali malomarnega ravnanja, prekomerne uporabe neprimerne opreme ali ki nastanejo zaradi posebnih zunanjih vplivov, ki po pogodbi niso potrebni.

Garancija pa velja le do izteka garancijske dobe za originalni artikel, razen če posega zakonski predpis. Obvestila o napakah ne odvezujejo obveznosti izpolnjevanja dogovorjenih plačilnih obveznosti. Za zagotovitev nepremičnin je v vsakem primeru potrebna prodajalčeva pisna izjava in potrditev.

(4) Za dele, ki jih prodajalec ni izdelal sam, prodajalec prevzema garancijo le v obliki, v kateri mu sam podeli garancijo s strani proizvajalca teh delov in predvsem samo v obliki odstopa teh zahtevkov na kupec.

(5) Garancija, ki jo je prevzel prodajalec, preneha, če je prodajalec ali tretja oseba na dostavljenem artiklu opravila nepravilna popravila ali če je bila le-ta spremenjena z vgradnjo zunanjih delov in je škoda vzročno povezana. na opravljeno spremembo. Prav tako ni nobenih zahtevkov za napake, ki izhajajo iz nastalih posledic. Garancija je izključena tudi, če se ugotovi, da je presežena skupna teža, dovoljena po ustreznih določbah cestnoprometnih predpisov ali osne obremenitve oziroma nosilnost oziroma nosilnost šasije, na kateri temelji dobavna pogodba. Naravna obraba in poškodbe zaradi malomarnega in/ali nepravilnega ravnanja so izključeni iz garancije.

(6) Barvna odstopanja lakiranja in obarvanosti delov vseh vrst ter barv ponjav ter digitalnih odtisov v tehnično dovoljenem in tehnično zahtevanem obsegu ne predstavljajo napake. V zvezi z uvedbo in pretvorbo barv in proizvodnih procesov, skladnih z REACH, ni mogoče dati nobenega jamstva za barvno zvestobo lakiranja in obarvanja delov vseh vrst in barv ponjav ter digitalnih odtisov na novih vozilih v primerjavi z vozili, ki so že je bil dostavljen.

Razdelek 13 Nadomestni deli

Določbe teh splošnih pogojev v oddelkih I – IX veljajo tudi za nadomestne dele z naslednjimi dodatki:

1. Nadomestni deli iz običajne ponudbe nadomestnih delov prodajalca se prodajajo po predplačilu ali po računu. Dostava vključuje embalažo, razen Dostava.

2. Dostavo je treba takoj preveriti. Za vsako vračilo pošiljke mora biti blagu priložena posebna vračilna dobavnica, ki jo prodajalec pošlje na zahtevo. Blago, poslano nazaj prodajalcu, prevzem tovora ali blaga brez vračila dobavnice, prodajalec ne bo sprejel.

3. Če kupec naroči napačne nadomestne dele iz običajnega asortimana rezervnih delov, je kupec dolžan blago nepoškodovano in skrbno zapakirano poslati prodajalcu na svoje stroške. Prodajalec ima v tem primeru pravico zahtevati stroške obdelave v višini 10 % neto vrednosti blaga za nastale administrativne in skladiščne stroške.

4. V primeru nepravilne dobave nadomestnih delov iz običajnega asortimana nadomestnih delov s strani prodajalca ali upravičenih garancijskih zahtevkov za nadomestne dele, je kupec dolžan to nemudoma prijaviti in blago skrbno skladiščiti. Prodajalec je upravičen in dolžan prevzeti blago od kupca na lastne stroške.

5. Ustrezno dostavljenih posebnih delov, posebnih ponjav ali proizvodnih delov, izdelanih na željo kupca, prodajalec ne prevzema nazaj.

6. Če je na izrecno zahtevo kupca pošiljka opravljena čez noč brez skladišča, kupec sam nosi povečano tveganje zaradi prenosa tveganja.

7. Za obdobje zamude s plačilom zahtevanega predplačila v določenem roku ali prevzemom rezervnih delov s strani kupca, bo prodajalec te izdelke hranil za kupca na kupčevo tveganje na podlagi izrecne pogodbe o izključitvi odgovornosti. : prodajalec je upravičen, da kupcu zaračuna ustrezno skladiščnino v višini najmanj štiri evre na izdelek in na dan.

§ 14 Končne določbe

(1) Uporablja se avstrijsko pravo. Za potrošnike ta izbira prava velja le, če ni odvzeto varstvo, ki ga zagotavljajo obvezne določbe prava države običajnega prebivališča potrošnika (načelo ugodnosti).

(2) Določbe prodajne konvencije ZN se izrecno ne uporabljajo.

(3) Prodajalec ima pravico do nenehnih redakcijskih sprememb besedila SPP. Kupec se odpoveduje vsem pomembnim informacijam.

(4) Če je kupec trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je za vse spore iz pogodbenih razmerij med naročnikom in ponudnikom pristojen kraj ponudnika.